pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Opłata miejscowa obowiązuje
20-05-2015 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

 

Szanowni Państwo

      Dzięki szczególnym walorom krajobrazowym i korzystnym właściwościom klimatycznym gmina Płaska ma prawo do poboru opłaty miejscowej.

      Rada Gminy Płaska Uchwałą Nr XI/80/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia opłaty miejscowej ustaliła, że opłatę miejscową pobiera się na terenie gminy Płaska w miejscowościach: Dalny Las, Gajówka Podmacharce, Gorczyca, Gruszki, Hanus, Jałowy Róg, Jazy, Kielmin, Kudrynki, Lipiny, Lubinowo, Macharce, Mały Borek, Mikaszówka, Mołowiste, Muły, Osienniki, Ostryńskie, Perkuć, Płaska, Podmacharce, Rubcowo, Rudawka, Rygol, Serski Las, Serwy, Strzelcowizna, Sucha Rzeczka, Tartak, Trzy Kopce, uznanych za posiadające korzystne możliwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach.

      W myśl ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), dotyczy ona wszystkich, którzy przebywają dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych  w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach.

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,00 zł. za każdy dzień pobytu na terenie gminy Płaska

Opłaty miejscowej nie pobiera się:
-      pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-      od osób przebywających w szpitalach,
-      od osób niewidomych i ich przewodników
-      od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę,
-      od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

     Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, pola namiotowe, campingi itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

     Pobór opłaty miejscowej następuje  w drodze inkasa, dowodem pobrania opłaty miejscowej przez inkasenta jest urzędowo poświadczone pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego.

Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczania opłaty;
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana;
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu;
- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

     Dzięki wpływom m.in. z tej opłaty gmina uzyskuje środki, które pozwalają na zrealizowanie zaplanowanych wcześniej zadań służących społeczności lokalnej.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość