pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Rekrutacja uzupełniająca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płaskiej na rok szkolny 2024/2025
06-05-2024 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola w Płaskiej oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Płaskiej
na rok szkolny 2024 /2025

I. Rekrutację dzieci tworzy się na podstawie przepisów:
ustawy o systemie oświaty wg stanu prawnego na dzień 06 maja 2024 r oraz przepisów ustanowionych przez JST.

II. Termin rekrutacji
1. Nabór do Przedszkola w Płaskiej oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Płaskiej na rok szkolny 2024/2025 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości, tj. od 06 maja 2024r. do 21 maja 2024 r.
2. O terminie i zasadach rekrutacji uzupełniającej , o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają
po informowani za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Płaska.

III. Zasady rekrutacji
1. Do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 przyjmowane są:
a) dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat;
b) wiek dziecka 3-letniego (o którym mowa w pkt. a) rozumie się zgodnie z art.31 ust.1 i ust.7 prawa oświatowego.
2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w placówce. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo - nie będą rozpatrywane.
3. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie suma uzyskanych punktów z dwóch etapów rekrutacji (dotyczy tylko grupy wiekowej od 3 do 5 lat).

Etap I - kryteria ustawowe - prawo oświatowe:
a) Dziecko pochodzi z wielodzietnej rodziny 100 pkt
b) Dziecko jest niepełnosprawne 100 pkt
c) Dziecko, którego rodzeństwo jest niepełnosprawne 100 pkt
d) Dziecko objęte pieczą zastępczą 100 pkt
e) Dziecko rodzica niepełnosprawnego 100 pkt
f) Dziecko rodziców niepełnosprawnych 100 pkt
g) Samotne wychowywanie dziecka 100 pkt

Etap I
I kryteria samorządowe
h) Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunowie prawni pracują, ucząsię w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą 25 pkt
i) Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie kontynuował edukację w danym punkcie przedszkolnym 4 pkt
j) Dziecko, które zostało poddane szczepieniom ochronnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązujących szczepień ochronnych (lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego) 4 pkt
k) Zameldowanie rodziców/opiekunów prawnych kandydata na terenie Gminy Płaska 5 pkt
l) W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając rok, miesiąc dzień urodzenia 2 pkt

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do Przedszkola i Oddziału Przedszkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły.

5. W roku szkolnym 2024 /2025:
a. w Przedszkolu w Płaskiej ilość miejsc wolnych w trakcie rekrutacji uzupełniającej 5;
b. w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej ilość miejsc wolnych w trakcie rekrutacji uzupełniającej:
grupa 4-5latki 8;
grupa 6latki 8.
c. klasa I ilość miejsc wolnych w trakcie rekrutacji uzupełniającej 16.

IV. Dzieci nie będące obywatelami polskimi
Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

V. Zapisy
1. Do pełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola , oddziału przedszkolnego lub szkoły zobowiązani są jego rodzice / prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka polega na:
a)pobraniu ze strony internetowej Gminy Płaska lub ze Szkoły Strefa Rodzica (przedsionek szkoły) wniosku zapisu
b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie z napisem „REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA w PŁASKIEJ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II w PŁASKIEJ w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły tj. Strefa Rodzica (przedsionek Szkoły wejście) w godzinach 8.00 - 13.30 lub za pośrednictwem Poczta Polska (decyduje data stempla na adres szkoły:
Zespół Szkolno Przedszkolny w Płaskiej, Płaska 57,16 326 Płaska.

3. Załączniki do karty zapisu tj.: zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie o wielodzietności
rodziny, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oświadczenie o zameldowaniu
rodziców/opiekunów prawnych dziecka stanowią część karty zapis u i taka treść dokumentu
obowiązuje w trakcie rekrutacji (tylko w uzasadnionych wypadkach można dostarczyć inny
dokument potwierdzający dany stan, np. zatrudnienie

4. Załączniki do karty zapisu tj. : oświadczenie o prowadzeniu działalności pozarolniczej lub rolniczej, informacje o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym oraz informacje o kontynuacji nauki w szkole informacja o niepełnosprawności dziecka/rodzeństwa/rodzica/opiekuna prawnego , objęcie dziecka pieczą zastępczą powinno być przedstawione w formie dokumentu urzędowego .

5. Oświadczenie lub informacja o posiadaniu gospodarstwa rolnego nie jest dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności rolniczej.

6. UWAGA!!! Karta zapisu źle wypełniona (w tym brak lub nie podpi sana przez rodziców/ opiekunów prawnych nie zostanie rozpatrzona przez komisję rekrutacyjną i nie będzie ujęta w rekr utacji do grup przedszkol nych

7. Karty zapisu dostarczone po terminie rekrutacji nie będą rozpatrzone

VIII. Przepisy końcowe
Lista dzieci przyjętych będzie dostępna w sekretariacie szkoły . Informacje o pr zyjęciu danego dziecka do przedszkol a lub oddziału przedszkol nego, zostaną przekazane na wskazane przez rodziców /opiekunów prawnych czytelny adres email.

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola w Płaskiej oraz do Oddziału Przedszkolnego klasy „I ” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Płaskiej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Płaskiej na rok szkolny 2024/2025

1. Ogłoszenie zasad rekrutacji (na stronie www.plaska.pl, tablica ogłoszeń) - 6.05.2024

2. Przyjmowanie kart zapisu do klasy I Szkoły Podstawowej w Płaskiej na rok szkolny 2024/2025 - od 06.05.2024 do 21.05.2024
3. Przyjmowanie kart zapisu grup przedszkolnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Płaskiej na rok szkolny 2024/2025 - od 06.05.2024 do 21.05.2024
4. Weryfikacja złożonych wniosków kart zapisu - od 22.05.2024 do 28.05.2024
5. Ogłoszenie list przyjętych (sekretariat) - 29.05.2024

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość