pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
27-01-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska informuje, że do dnia 10.02.2023 r. trwa nabór do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska” realizowany jest w ramach subwencji ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz zakresie kanalizacji.

I. Termin składania deklaracji uczestnictwa:
Nabór deklaracji trwa od: 16 stycznia 2023 r. do  10.02.2023 r.

II. Miejsce i tryb składania deklaracji uczestnictwa:
Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć osobiście w czasie trwania naboru Uczestników do Urzędu Gminy Płaska,  Płaska 53, 16-326 Płaska, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Deklarację można dostarczyć za pomocą kuriera lub usług pocztowych, przy czym nie może ona wpłynąć do Gminy po zakończeniu terminu naboru Uczestników.

 III. Forma wsparcia

Dofinansowanie przyznawane jest jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych (w formie refundacji) z tytułu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków tj. montażu fabrycznie nowego zespołu urządzeń służących do oczyszczania ścieków wytwarzanych w budynku mieszkalnym lub wymiany istniejącej niesprawnej oczyszczalni ścieków na fabrycznie nowe urządzenie wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Oczyszczalnia musi spełniać normy określone w rozporządzeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych z dnia 12 lipca 2019 r.

Dofinansowaniem nie mogą być objęte prace wykonane przed datą podpisania Umowy pomiędzy gminą  a Uczestnikiem Projektu.

 IV. Zakres tematyczny projektu, wysokość dofinansowania oraz limit dostępnych środków:
W ramach Projektu zrealizowane zostanie działanie polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płaska. Projektem mogą zostać objęte nieruchomości wszystkich sołectw na terenie Gminy Płaska, które spełniają określone przepisami Ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) wymagania w zakresie zagospodarowania lub zabudowy terenu odnoszące się do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zasady kwalifikowalności wydatków:

1. Koszty kwalifikowane to koszty obejmujące zakup i montaż nowego zespołu urządzeń służących do oczyszczania ścieków wytwarzanych w budynku mieszkalnym.

2. Koszty niekwalifikowane to koszty niezwiązane bezpośrednio z montażem oczyszczalni, w tym:

a) koszty przygotowawcze (koszty dokumentacji technicznej i dokumentacji kosztorysowej),

b) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Uczestnika,

c) koszty związane z przygotowaniem terenu tj. przełożenie kostki, przebudowa ogrodzeń, przeniesienie elementów małej architektury, usuwanie drzew i krzewów itp.

d) koszty związane z likwidacją bezodpływowego zbiornika na nieczystości stałe, jeśli taki znajduje się na działce i będzie zastępowany przydomową oczyszczalnią ścieków, na którą wniosek o dofinansowanie będzie składał Uczestnik Projektu.

e) inne koszty niezwiązane bezpośrednio z zakupem i montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Koszty niekwalifikowalne w pełnej wysokości ponosi Uczestnik projektu.

Kryteria uczestnictwa w projekcie i jego realizacji, określone są w Regulaminie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/264/22 Rady Gminy Płaska z dnia 20 grudnia 2022 r.  

Typ wnioskodawcy–właściciel nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Płaska.

Uczestnik projektu zobowiązany jest do poniesienia  wkładu własnego w kwocie stanowiącej równowartość minimum 20% wydatków kwalifikowalnych, na zasadach określonych w Umowie zawartej pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Gminą Płaska i Regulaminie. Maksymalny poziom dofinansowania przyznanego w ramach realizacji niniejszego Projektu wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 10.000,00 zł.

Limit dostępnych środków (alokacja) w ramach tego naboru: 500.000,00 zł.

 

V. Warunki udzielenia dofinansowania:

Działania w ramach Projektu mogą być wykonane na nieruchomościach zabudowanych budynkiem wytwarzających ścieki, spełniających następujące warunki:

1) Budynek, przy którym będzie montowana oczyszczalnia jest budynkiem mieszkalnym;

2) Budynek, dla którego będzie montowana oczyszczalnia spełnia warunki techniczne niezbędne do realizacji działań w ramach uczestnictwa w Projekcie;

3) Budynek mieszkalny znajduje się na terenie Gminy Płaska;

4) W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, dofinansowaniu podlega wykonanie jednej instalacji, wspólnej dla całego budynku.

 

 Lokalizacja, budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni musi spełniać wymogi zawarte w przepisach Prawa budowlanego regulujących budowę przydomowych oczyszczalni, a także w przepisach ochrony środowiska i gospodarki wodnej określających warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

 Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie powinna wypełnić deklarację czytelnie w języku polskim i podpisać ją własnoręcznie czytelnym podpisem. Właściciel nieruchomości zabudowanej zgłaszający się do uczestnictwa w projekcie podaje w deklaracji niezbędne informacje dotyczące uczestnika i lokalizacji nieruchomości oraz składa konieczne oświadczenia.

VI. Kryteria wyboru Uczestników projektu:

Listę Uczestników zakwalifikowanych do Projektu sporządzi Komisja Gminna powołana przez Wójta Gminy.

Lista Uczestników zakwalifikowanych do projektu zostanie ustalana przez Komisję Gminną w oparciu o punkty przydzielone zgodnie z poniższym kluczem, jeżeli Uczestnik:

- jest właścicielem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Płaska oraz stale go zamieszkuje – 11 pkt,

- jest właścicielem budynku mieszkalnego na terenie Gminy Płaska oraz nie zamieszkuje go w sposób stały – 5 pkt,

- jeżeli budynek mieszkalny nie posiada przydomowej oczyszczalni ścieków – 5 pkt,

- jeżeli w gospodarstwie domowym zamieszkuje osoba z orzeczoną niepełnosprawnością dodatkowo - 2 punkty.

Gmina na etapie oceny dokona weryfikacji danych podanych przez Uczestnika, w oparciu o deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożone w Urzędzie Gminy Płaska.

Na etapie oceny formalnej i merytorycznej Komisja Gminna może żądać potwierdzenia faktów oświadczonych przez Uczestnika poprzez przedstawienie do wglądu dokumentów źródłowych potwierdzających dane wskazane w deklaracji uczestnictwa i w złożonych oświadczeniach.

Lista Uczestników zakwalifikowanych do Projektu zostanie oparta o ranking Uczestników z najwyższą liczbą punktów.

W przypadku równej ilości punktów o pierwszeństwie zakwalifikowania do udziału w projekcie decyduje data wpływu Deklaracji do Urzędu Gminy.

Uczestnicy, którzy nie zakwalifikowali się do projektu w pierwszym naborze, zostaną zapisani na listę rezerwową, która  będzie rozpatrywana w kolejnym naborze ogłoszonym przez Gminę, zachowując ilość punktów, przyznaną przez Komisję podczas oceny.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru uczestnictwa w projekcie udziela pracownik Urzędu Gminy Płaska: tel. 87 6439061, e-mail:   w godzinach pracy urzędu.

 Załączniki do ogłoszenia:

-        Deklaracja uczestnictwa,

-        Regulamin uczestnictwa w projekcie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Płaska”.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość