baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
10-03-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska,  Płaska 53, 16-326 Płaska, ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, zabudowanych wieżami przekaźnikowymi telefonii komórkowej położonych na terenie Gminy Płaska, stanowiących własność Gminy

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 03.12.2021 r.

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) nieruchomość oznaczona nr działki 173/1 o pow. 0,0526 ha położona w Gruszkach, zapisana w KW Nr SU1A/00002090/7;

2) nieruchomość oznaczona nr działki 243/4 o pow. 0,0410 ha położona w Płaskiej, zapisana w KW Nr SU1A/00008100/3;

2. Opis nieruchomości: nieruchomości zabudowane wieżami przekaźnikowymi telefonii komórkowej, teren ogrodzony.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

1) działka o nr 173/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 3 U - Teren stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z istniejącymi budynkami po bazie SKR, do adaptacji z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy, wymiany, uzupełnienia łącznie ze zmianą funkcji na usługi ogólnodostępne, nieuciążliwe

2) działka o nr 243/4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 21 WZ - Teren istniejącego ujęcia wody i stacji bazowej telefonii komórkowej

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

1) działka o nr 173/1 wynosi: 258 300 zł (210 000 zł + 23% VAT)

2) działka o nr 243/4 wynosi: 246 000 zł (200 000 zł+23% VAT)

5. Obciążenia nieruchomości: wolne od obciążeń.

6. Zobowiązania, dotyczące nieruchomości:

Nieruchomości są przedmiotem umów dzierżawy zawartych:

1) dla działki o nr 173/1 do dnia 03.05.2031 r.

2) działka o nr 243/4 do dnia 11.11.2032 r.

Umowy dzierżawy pozostaną skuteczne w zakresie przewidzianym przepisami prawa wobec nabywcy. Całość wybudowanych urządzeń wież przekaźnikowych telefonii komórkowej stanowi własność dzierżawcy gruntu.

7. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na przetarg – działka nr ….” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Płaska, pok. nr 2, do dnia 11 kwietnia 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. Oferty można również przesyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Urzędu Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, na wewnętrznej kopercie napis „Oferta na przetarg - działka nr ….”. O prawidłowości (terminowości) złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) kopię dowodu wniesienia wadium i wskazanie sposobu zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nr rachunku bankowego oferenta).

Oferowana cena za poszczególne nieruchomości (określone w pkt 4) nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Wzór ofert dostępny na stronie internetowej: www.plaska.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płaska oraz w siedzibie Urzędu Gminy w pokoju nr 01.

8. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium:

1) dla działki o nr 173/1 w wysokości 20 000 zł

2) dla działki o nr 243/4 w wysokości 20 000 zł

w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, w terminie najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2022 r.

Nr konta bankowego – SBR Bank: 16 8769 0002 0202 0680 2000 0060.

Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.

9. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 14 kwietnia 2022 r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Płaska, pok. nr 1.

10. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę za poszczególne nieruchomości.

11. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

13. Jeżeli w/w osoba nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Koszt zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

15. Cena nieruchomości sprzedawanych w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

16. Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości ukaże się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są zbywane nieruchomości, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu

17. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Płaska, Płaska 53, pokój Nr 01, tel. 87 6439065

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość